Membrii clubului

Poate deveni membru al AUTO EXPERT CLUB MOLDOVA:

- orice cetăţean al Republicii Moldova care are un statut social recunoscut; declară că doreşte să practice automobilismul, turismul automobilistic şi activităţi sportive de automobilism, indiferent dacă este sau nu proprietar auto ori se declară simpatizant al acestor activităţi; consimte, prin semnarea documentului de înscriere să respecte şi să aplice prevederile Statutului Clubului; achită cotizaţia de membru în termenul stabilit.

- oricare cetăţean străin pe perioada rezidenţei în Republica Moldova în condiţiile mai sus arătate. Clubul nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Clubului.

Membrii fondatori, sunt acei ce au avut iniţiativa constituirii acestui Club.

Poate deveni membru afiliat al Clubului, orice entitate cu sau fără personalitate juridică precum şi reprezentanţele în Republica Moldova ale altor state sau ale unor persoane juridice străine, organizate legal.

Se poate acorda calitatea de membru de onoare unei persoane din ţară sau străinătate care s-a remarcat printr-o activitate deosebită în promovarea automobilismului, turismului automobilistic şi activităţii sportive de automobilism, sau a unor activităţi comune.

Membrii Clubului au următoarele drepturi:

- să-şi exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea Clubului;
- să beneficieze de asistenţă tehnică şi juridică, prestări de servicii turistice, automobilistice şi tehnice, de expertiză tehnică consultativă, precum şi de orice alte servicii acordate de Club;
- să participe la activităţile sportive de automobilism interne şi externe;
- să beneficieze de toate prestaţiile şi facilităţile ce decurg din apartenenţa Clubului la organizaţiile internaţionale de specialitate şi din convenţiile şi aranjamentele încheiate de Club cu organizaţiile de profil din ţară sau din străinătate;
- să colaboreze la publicaţiile editate de Club;
- să se adreseze organelor de conducere în orice problemă legată de activitatea Clubului, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Membrii Clubului au urmatoarele îndatoriri:

- să respecte Statutul şi să participe în mod activ la realizarea obiectivelor Clubului,
- să respecte hotărîrile organelor de conducere şi să-şi îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi a comisiilor în care activează;
- să-şi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în conducerea automobilului şi respectarea legislaţiei rutiere;
- să plătească cu regularitate cotizaţia de membru;
- să aiba o bună comportare în Club şi în societate, cît şi ca participant la traficul rutier;

- să promoveze normele conducerii preventive şi ale curtoaziei în cadrul circulaţiei rutiere.

Poate fi exclus din Club membrul care aduce acesteia prejudicii morale, materiale sau de altă natură.

Se exclud din Club membrii ce se fac vinovaţi de angajarea răspunderii Clubului în raporturile cu terţii, fără a fi autorizaţi de organele de conducere.

Membrii Clubului care săvîrşesc abateri repetate de la prevederile Statutului sau fapte de gravitate deosebită calificate ca atare de legislaţia rutieră sau penală precum şi cei care, în mod nejustificat, nu au platit cotizaţia timp de 10 zile de la data expirării anului cotizabil, pierd calitatea de membru şi vechimea neîntreruptă în Club.